درباره من

محمد زارع بیدکی

اطلاعات فردي
نام: محمد
نام خانوادگي: زارع بيدكي
تاريخ تولد: هفتم دي‌ ۱۳۴۳
وضعيت تأهل: متأهل، داراي دو فرزند
مرتبه دانشگاهي: استاديار
نشاني محل كار: گروه ميكروبيولوژي، دانشكده پزشكي رفسنجان، ميدان انقلاب، رفسنجان، استان كرمان
تلفن: ۵۲۳۴۰۰۳ – ۰۳۹۱
دورنگار: ۵۲۲۵۲۰۹ – ۰۳۹۱
رايانامه: mzarebidaki@gmail.com

تحصيلات دانشگاهي

۱۳۸۲-۱۳۸۸: دكتري تخصصي (PhD) در رشته انگل‌شناسي پزشكي، گروه انگل‌شناسي و قارچ‌شناسي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.
۱۳۷۱-۱۳۷۵: كارشناسي ارشد انگل‌شناسي پزشكي (MSc)، گروه انگل‌شناسي پزشكي، دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.
۱۳۶۸-۱۳۷۱: كارشناسي بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران.
۱۳۶۲-۱۳۶۵: كارداني بهداشت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي، يزد، ايران.

پايان‌نامه‌ها
۱- «بررسي ميزان شيوع عفونت اكينوكوكوس مولتي لوكولاريس در ميزبان‌هاي نهايي در منطقه دشت مغان با استفاده از دو روش Copro-PCR و CA-ELISA». رساله براي دريافت درجه دكتري تخصصي (PhD) از دانشگاه علوم پزشكي تهران، به راهنمايي آقايان دكتر ايرج موبدي و دكتر محمدرضا سياوشي
۲- «يررسي تغييرات پارامترهاي خوني و بيوشيميايي در بيماران مبتلا به مالارياي ويواكس در شهرستان كهنوج قبل و بعد از درمان» براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (MSc) در رشته انگل‌شناسي پزشكي ار دانشگاه تربيت مدرس، به راهنمايي شادروان دكتر احمد شاهمرادي و آقاي دكتر عبدالحسين دليمي اصل

كارگاه‌هاي آموزشي و همايش‌ها

۱- كنگره خون و بيماري‌هاي مرتبط، انستيتو پاستور ايران، ۱-۳ دي ۱۳۷۵، تهران
۲- كارگاه روش تحقيق مقدماتي، برگزار شده توسط معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، ۱۰-۱۵ مهرماه ۱۳۷۸، رفسنجان.
۳- كارگاه روش تحقيق پيشرفته، برگزار شده توسط معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، ۲۸-۲۹ فروردين ۱۳۷۹، رفسنجان.
۴- سيزدهمين كارگاه استراتژي‌هاي آموزشي و روشهاي ياددهي، برگزار شده توسط دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، ۲۸-۳۰ دي ۱۳۸۳، تهران.
۵- كارگاه نگارش علمي “Scientific Writing” برگزار شده توسط دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، ۶ اسفند ۱۳۸۳، تهران.
۶- ششمين كنگره ملي و اولين كنگره منطقه‌اي انگل‌شناسي و بيماري‌هاي انگلي، ۷-۹ خرداد ۱۳۸۷، انستيتو تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي، كرج، ايران.
۷- كارگاه داوري مقالات، برگزار شده توسط معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، ۹ آذر ۱۳۸۸، رفسنجان.
۸- كارگاه ارزشيابي نظري و باليني دانشجو (انواع امتحانات و روش‌هاي ارزشيابي نوين)، برگزار شده توسط مركز توسعه آموزش (EDC) دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، ۲۳ دي ۱۳۸۸، رفسنجان.
۹- كارگاه نانوتكنولوژي، برگزار شده توسط معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، ۱۸ بهمن ۱۳۸۸، رفسنجان.
۱۰- كارگاه «Endnote» برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكي شيراز در دومين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور، ، ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، شيراز
۱۱- كارگاه «آشنايي با روش پژوهش كارآمد» برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكي شيراز در دومين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور، ۱۱ مرداد ۱۳۸۹، شيراز
۱۲- هفتمين همايش سراسري و دومين كنفرانس منطقه‌اي انگل‌شناسي و بيماري‌هاي انگلي در ايران، ۲۷-۲۹ مهرماه ۱۳۸۹
۱۳- كارگاه «روش‌هاي كاربردي تشخيص آزمايشگاهي ليشمانيوز پوستي و احشايي» برگزار شده در دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، ۲۸ مهر ۱۳۸۹، تهران.


سوابق حرفه‌اي
۱- تدريس تك‌ياخته‌شناسي پزشكي براي دانشجويان علوم آزمايشگاهي، پرستاري، مامايي، اتاق عمل؛ دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان از سال ۱۳۷۶ تا كنون
۲- تدريس كرم‌شناسي پزشكي براي دانشجويان علوم آزمايشگاهي، پرستاري، مامايي، اتاق عمل؛ دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان از سال ۱۳۷۶ تا كنون
۳- تدريس حشره‌شناسي پزشكي براي دانشجويان پزشكي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان از سال ۱۳۷۶ تا كنون
۴- تدريس زيست‌شناسي انگل‌ها براي دانشجويان زيست‌شناسي، دانشگاه پيام نور مركز رفسنجان، ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۵- تدريس پروتوزئولوژي براي دانشجويان زيست‌شناسي، دانشگاه پيام نور مركز رفسنجان، ۱۳۸۸-۱۳۸۹

عضويت در انجمن‌ها
۱- انجمن انگل‌شناسي ايران، از سال ۱۳۷۸ تاكنون
۲- انجمن ميكروبيولوژي ايران، از سال ۱۳۸۳ تاكنون
۳- جامعه علمي آزمايشگاهيان ايران
۳- فدراسيون جهاني انگل‌شناسان (World Federation of Parasitlogists)

خلاصه مقالات ارائه شده
۱- زارع بيدكي م. دليمي ع. «تغييرات پارامترهاي خوني و بيوشيميايي در بيماران مبتلا به مالارياي ويواكس در شهرستان كهنوج»،‌ كنگره خون و بيماري‌هاي مرتبط، انستيتو پاستور ايران، ۱-۳ دي ۱۳۷۵، پذيرفته شده به صورت سخنراني، تهران، ايران.

2- Siavashi M. Zare M., “Study of Prevalence of Echinococcus multilocularis infection in carnivores of Moghan Plain, North West of Iran”, 13th Congress on Infectious Diseases, Malaysia

۳- زارع بيدكي م.، موبدي ا.، سياوشي م. نداف س.، كيا ع. و همكاران. «شيوع عفونت گونه‌هاي اكينوكوكوس در سگ‌سانان دشت مغان با استفاده از كوپروآنتي‌ژن الايزا»، هفتمين همايش سراسري و دومين كنفرانس منطقه‌اي انگل‌شناسي و بيماري‌هاي انگلي در ايران، ۲۷-۲۹ مهرماه ۱۳۸۹، ارائه به صورت سخنراني، تهران، ايران.
۴- زارع بيدكي م.، موبدي ا.، سياوشي م. نداف س.، كيا ع. و همكاران. « شيوع كرم‌هاي زئونوز روده‌اي در سگ‌سانان دشت مغان، شمال غرب ايران» هفتمين همايش سراسري و دومين كنفرانس منطقه‌اي انگل‌شناسي و بيماري‌هاي انگلي در ايران، ۲۷-۲۹ مهرماه ۱۳۸۹، ارائه به صورت پوستر، تهران، ايران.

مقالات چاپ شده
۱- زارع بيدكي م. دليمي ع. تغييرات پارامترهاي خوني و بيوشيميايي در بيماران مبتلا به مالارياي ويواكس در شهرستان كهنوج. مجله علمي- پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان. ۱۳۸۲، جلد ۳ شماره يك: ۱۷-۲۴

2 – Anaraki Mohammadi G, Mobedi I, Ariaiepour M, Pourmohammadi Z, Zare-Bidaki M. A Case Report of Nasopharyngeal Linguatuliasis in Tehran, Iran and Characterization of the Isolated Linguatula serrata. Iranian J Parasitol 2008; Vol.3 (1):53-55.
3- Siavashi M, Zarea M, Study of Prevalence of Echinococcus multilocularis Infection in Carnivores of Moghan Plain, North West of Iran in 2007, International Journal of Infectious Diseases
Volume 12, Supplement 1, December 2008, Page e382.
4- Zare-Bidaki M, Mobedi I, Naddaf SR, Beigom Kia E, Mahmoudi M, Piazak N, Nekouie H, Sadeghiyeh Ahari S, Habibzadeh S, Siavashi M. A Survey on Prevalence of Echinococcus spp. Infection Using Coproantigen ELISA among Canids of Moghan Plain, Iran. Iranian J Publ Health, 2009, Vol.38 (1):112-118.
5- Hami M, Naddaf SR, Mobedi I, Zare-Bidaki M, Athari SS, Hajimohammadi B, Anaraki-Mohammadi G. Prevalence of Linguatula serrata Infection in Domestic Bovids Slaughtered in Tabriz Abattoir, Iran. Iranian J Parasitol, 2009, Vol.4 (3):25-31.
6- Zare-Bidaki M, Mobedi I, Sadeghieh Ahari S, Habibizadeh S, Naddaf SR, Siavashi MR. Prevalence of Zoonotic Intestinal Helminths of Canids in Moghan Plain, Northwestern Iran. Iranian J Parasitol: Vol. 5, No.2, 2010, pp. 42-51.

Advertisements

7 دیدگاه Add your own

 • 1. دکتر عابدی  |  2009/12/13 در 23:22

  با سلام از آشنایی با حضرتعالی مسرورم. موجب امتنان خواهد بود که از آثار علمی شما در ماهنامه اخبار آزمایشگاهی و پایگاه اینترنتی آن بهره مند شویم
  با تجدید احترام

  پاسخ
 • 2. محمد رجبلو  |  2010/01/06 در 16:40

  با عرض سلام
  جناب دکتر واقعا اراحداث این سایت و مشاهدهی آن و آشنا شدن با شما خوشحال شدم

  پاسخ
 • 3. شهيدي  |  2010/05/03 در 23:39

  با سلام خدمت شما
  سئوالي داشتم كه اميدوارم حضرتعالي با سعه صدر پاسخ دهيد
  دختر بزرگ من دچار توكسوپلاسيس در ناحيه شبكيه شده بود كه بلافاصله وي را نزد پزشك برديم واكنون بعد از حدود 5 هفته مراحل پاياني اين بيماري را طي ميكند.
  اما دختر كوچكتري هم دارم و نگران مبتلا شدن وي به اين بيماري هستم
  با توجه به اينكه قادر به بيان مشكلي در بينايي نيست چگونه مي توانم از سلامت وي اطمينان حاصل كنم.
  ضمنا ما در منزل هيچ گونه حيوان و پرندهاي نگهداري نمي كنيم
  قبلا از پاسخگويي شما كمال تشكر و امتنان دارم
  ارادتمند
  شهيدي

  پاسخ
  • 4. M. Zare  |  2010/05/04 در 21:39

   دوست عزیز آقای شهیدی
   در رابطه با سوال شما باید عرض شود که اولاً بیماری توکسوپلاسموز مادرزادی معمولاً تنها در صورتی که مادر حامله برای اولین بار در حین حاملگی به شکل حاد بیماری مبتلا شود، می‌تواند به جنین وی منتقل شود. بنابراین در زنان حامله‌ای که قبلاً مبتلا شده باشند، خطر انتقال بیماری به جنین بسیار ضعیف است. اگر منظور شما احتمال آلودگی فرزند دوم شما به این بیماری از طریق مادرش باشد، با توجه به سابقه ییماری در همسر و دختر اول شما، خطری متوجه دختر دوم شما از نظر توکسوپلاسموز مادرزادی نیست. ثانیا توکسوپلاسموز اکتسابی (ابتلا بعد از تولد)، معمولاً در افراد طبیعی، خطر و اهمیت چندانی ندارد. ثالثاً با آزمایش خون (تست‌های سرولوژی) امکان تشخیص آلودگی فرزندتان وجود دارد. موفق باشید.

   پاسخ
 • 5. شهيدي  |  2010/05/04 در 23:42

  با سلام
  از پاسخ حضرتعالي بسيار متشكرم
  اميدوارم كه در پناه حق موفق و پيروز باشيد
  ارادتمند
  شهيدي

  پاسخ
 • 6. مهدی افروز  |  2010/08/29 در 17:37

  با سلام خدمت شما استاد گرامی من از طریق دانشجوی شما کیانوش افشارمنش با سایت شما آشنا شدم
  چند سوال داشتم در رابطه با ازمون ارشد رشته حشره شناسی پزشکی
  چه کتاب هایی رو بهتره تو این فرصت باقی مونده مطالعه بکنم ؟
  در صورت تمایل اگر جزوه وکتاب مرتبطی هم وجود داره لطف کنید به ایمیلم بفرستید
  باارزوی توفیق برای شما
  ارادتمند شما افروز

  پاسخ
 • 7. implant dentar pret  |  2012/05/04 در 18:59

  …Recommended websites…

  […]Great weblog right here! Additionally your website rather a lot up very fast![…]…

  پاسخ

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: